AdresHal Mah. Turgut Özal Bulv. Mertoç Sitesi E Blok No:131 Akdeniz / MERSİN

Mersin'deki En Kapsamlı Özel Gıda Laboratuvarı

Türkiye'nin en yetkin gıda analiz laboratuvarlarından biri olan STA laboratuvarı, ihracat ve ithalat analizlerini Türk-AK akreditasyonu güvencesi ile müşterilerine sunmaktadır.

STA Lab.

Uluslararası laboratuvar performans testleri ve iç kalite kontrol teknikleri ile sürekli olarak desteklenen analitik çalışmalarımızın amacı, analiz sonuçlarının hizmet verdiğimiz kuruluşlarca uygulamaya dönük olarak kullanılabilmesini sağlamaktır.

Gıda Analizlerinde STA

STA tüm hizmetlerinde, ulusal ve uluslararası standartlara göre son teknoloji uygulanarak, gizlilik, tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılmasını hedeflemektedir.

#

Lab.Numune Kabul

İl ve İlçe Müdürlüklerince ilgili yönetmeliklere uygun alınarak laboratuvarımıza Resmi İstek/İthalat ve İhracat amaçlı gıda ve bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler ile yarı mamül gıda maddeleri ve yan ürünlerine ait numunelerin kabulü NKR tarafından yapılır. Veri gizliliği, sonuç raporlarının eksiksiz olarak tamamlanması ve doğruluğu Numune İzleme Sistemimiz “NİS” ile sağlanmaktadır.

#

Lab.Mikotoksin Laboratuvarı

Mikotoksinler, gıda maddelerinde kolayca üreyebilen ve günlük hayatta çok sık temas ettiğimiz küflerden meydana gelen son derece toksik maddelerdir. Küfler uygun koşulların bulunduğu ortamlarda ham ve işlenmemiş materyalde çoğalarak bir yandan ürünün nitelik ve niceliklerini değiştirerek bozulmasına neden olmakta, diğer yandan da insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip mikotoksinleri oluşturmaktadır.

#

Lab.Mineral Laboratuvarı

Gıda güvenliği ve besleyici değerinin belirlenmesinde gıdanın içerdiği metal düzeyi önemli yer tutmaktadır. Özellikle bazı minerallerin belirli dozların üzerine çıkması insan sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Havada bulunan gazların yalnızca %1-1.5’luk kısmı uçucu ağır metaller olmasına karşın bu maddelerin birikimleri günümüzde birçok rahatsızlığa neden olmaktadır.

#

Lab.Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Gıda mikrobiyolojisi temel olarak gıdalardaki istenmeyen mikroorganizmaları konu alan bir bilim dalıdır. Bir diğer deyiş ile gıda mikrobiyolojisi temel olarak gıda işleme ve taşıma sırasında eksik ve veya hatalı uygulamalar sonunda gıdaları bozan, insanları hastalandıran mikroorganizmalarla ilgilenmektedir. Gıdalarda bulunan, istenmeyen mikroorganizmaların analiz yöntemi gıdanın çeşidine...

#

Lab.GDO Laboratuvarı

GDO’lu ürünün tespiti ve ölçümü işleminin ilk adımı DNA’nın izolasyonu ve saflaştırılmasıdır. Numunenin yapısına göre (asitli, yağlı vb.) farklı DNA izolasyon teknikleri kullanılır. Bu tekniklerde hücre duvarı parçalanarak hücresel ve organel membranlardan (lysis) DNA’nın ayrılması için deterjanlar ve çeşitli sindirim enzimleri kullanılır. Lysis aşamasından sonra DNA, PCR baskılayıcı maddelerden ayrıştırılır. 65 °C’deki Lysis aşamasını takiben satrifüj uygulanır.

#

Lab.Fiziksel Laboratuvarı

Fiziksel analiz amacıyla laboratuvarımıza gelen gıda numunelerin fiziksel analizleri Türk Gıda Kodeksi, Türk Standardı, Gıda Maddeleri Tüzüğü veya ürün sertifikasına göre yapılır. Laboratuvarımızda gıda ürünlerinin renk, tad, görünüş, koku, rutubet, yabancı madde, diğer çeşitlerden taneler,. elek altı, hektolitre tayini, kırık tane, bozuk tane, düşme sayısı, diğer çeşitlerden tanelere ilişkin analizler, unlarda yaş ve kuru gluten, duyusal analizler yapılmaktadır.

#

Lab.Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Gıda güvenliği ve besleyici değerinin belirlenmesinde gıdanın içerdiği metal düzeyi önemli yer tutmaktadır. Özellikle bazı minerallerin belirli dozların üzerine çıkması insan sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Havada bulunan gazların yalnızca %1-1.5’luk kısmı uçucu ağır metaller olmasına karşın bu maddelerin birikimleri günümüzde birçok rahatsızlığa neden olmaktadır.

#

Lab.Pestisit Laboratuvarı

QuEChERS ( Quick Easy Cheap Effective Rugged Safe ) metodunu kullanarak numunedeki pestisitlerin sıva faza geçmesi sağlanır. Uçucu olan pestisitlerin analizi için GC-MS cihazı, uçucu olmayan pestisitlerin analizi için LC-MS/MS cihazında alanlarında uzman analistler tarafından titizlikle analiz edilmektedir. Laboratuvarımızın Kalıntı Analiz Bölümü’nde çeşitli pestisit gruplarına (Organofosforlu, organoklorlu..vb.)